บริษัทผู้ให้เช่าซื้อ
 1. บริษัท ราชธานีลิสซิ่ง จำกัด (มหาชน)
     77/35-36 ชั้น 11 UP อาคารสินสาธรทาวเวอร์ ถนนกรุงธนบุรี แขวงคลองต้นไทร เขตคลองสาน กรุงเทพฯ 10600
     โทรศัพท์ : 0 2440 0844     แฟกซ์ : 0 2862 2010
     เวปไซต์ : http://www.ratchthani.com
 2. กรุงศรี มอเตอร์ไซด์ เครดิต (บมจ. อยุธยา แคปปิตอล ออโต้ ลีส)
     เลขที่ 87/1 อาคารแคปปิตอล ทาวเวอร์ ชั้น 3 และ เลขที่ 87/2 อาคารซี อาร์ ซี ทาวเวอร์ ชั้น 30 ออลซีซั่นส์ เพลส ถ.วิทยุ แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330
     โทรศัพท์ : 0 2740-7400
     เวปไซต์ : http://www.krungsriauto.com

เงื่อนไขการขออนุมัติสินเชื่อเช่าซื้อรถจักรยานยนต์

เงื่อนไข
บริษัท ราชธานีลีสซิ่ง จำกัด (มหาชน)
กรุงศรี มอเตอร์ไซด์ เครดิต (บริษัท อยุธยา แคปปิตอล ออโต้ลิส)
1.บุคคลค้ำประกัน:  ขึ้นอยู่กับบริษัทไฟแนนซ์ และเงินดาวน์   ขึ้นอยู่กับบริษัทไฟแนนซ์ และเงินดาวน์  
2.การประกันภัย :  คุ้มครองแบบชั้น 1 ตลอดอายุสัญญาเช่าซื้อโดยผู้เช่าซื้อเป็นผู้ชำระค่าเบี้ยประกัน
และสลักหลังยกผลประโยชน์ให้ไฟแนนท์โดยทำผ่านบจ.สยามซิตี้ประกันภัย
ต้องทำประกันภัยชั้น 1 ปีแรกทุกกรณี โดยทำผ่าน MSIG  
 3.ขอบเขตให้บริการ :    ครอบคลุม 54 จังหวัด ทั่วประเทศ  คลอบคลุมทั่วประเทศไทย 
4.เอกสารที่ลูกค้าต้องเตรียม:    
4.1 เช่าซื้อในนามบุคคล • สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน 3 ชุด
• สำเนาทะเบียนบ้าน 3 ชุด
• หนังสือรับรองเงินเดือนหรือสลิปเงินเดือน 1 ชุด
• Bank Statement ของบัญชีธนาคารที่ใช้ประจำย้อนหลัง 3 เดือน 1 ชุด 
• บัตรประชาชน
• ทะเบียนบ้าน
• เอกสารแสดงรายได้ที่ชัดเจน หรือ เอกสารดำเนินกิจการชัดเจน
เช่น Slip เงินเดือน, Book Bank ย้อนหลัง, ทะเบียนการค้า, โฉนดที่ดิน ฯลฯ
4.2 เช่าซื้อในนามนิติบุคคล ผู้เช่าซื้อ
• หนังสือรับรองบริษัทพร้อมวัตถุประสงค์ (อายุไม่เกิน 6 เดือน) 3 ชุด
• สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนและสำเนาทะเบียนของกรรมการ  ผู้มีอำนาจลงนาม อย่างละ 3 ชุด
• สำเนาทะเบียนบ้านของกรรมการผู้มีอำนาจลงนาม 3 ชุด
• Bank Statement ย้อนหลัง 3 เดือน 1 ชุด
ผู้ค้ำประกัน
• สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน 2 ชุด
• สำเนาทะเบียนบ้าน 2 ชุด
• หนังสือรับรองเงินเดือน หรือสลิปเงินเดือน 1 ชุด
• Bank Statement ย้อนหลัง 3 เดือน 1 ชุด
ผู้เช่าซื้อ
• หนังสือรับรองการจดทะเบียน อายุไม่เกิน 6 เดือน
• ต้องมีผู้ค้ำประกันทุกกรณี หากเช่าซื้อในนาม"บริษัทจำกัด" ต้องมีผู้ค้ำประกัน
โดยกรรมการที่มีรายชื่ออยู่ในหนังสือรับรอง แต่หากเป็น"ห้างหุ้นส่วนจำกัด"
ผู้ค้ำประกันต้องไม่ใช่หุ้นส่วนผู้จัดการ
• เอกสารอื่นๆ ใช้เหมือนกรณีเช่าซื้อในนามบุคคล
ผู้ค้ำประกัน
• ต้องมีผู้ค้ำประกันทุกกรณี  หากเช่าซื้อในนาม"บริษัท จำกัด" ต้องมีผู้ค้ำประกันโ
ดยกรรมการที่มีรายชื่ออยู่ในหนังสือรับรอง แต่หากเป็น"ห้างหุ้นส่วนจำกัด"
ผู้ค้ำประกันไม่ใช่หุ้นส่วนผู้จัดการ
หมายเหตุ :   1.มีผู้ค้ำทุกกรณี โดยผู้ซื้อหรือผู้ค้ำต้องเป็นเจ้าบ้าน
 2.กรณีเช่าซื้อต้องทำประกันภัยชั้น1
ให้บริการสินเชื่อโดยบมจ. อยุธยา แคปปิตอล ออโต้ ลีส
และขอสงวนสิทธิการพิจารณาสินเชื่อโดยอยู่ในเงื่อนไขและดุลยพินิจ 
ของบริษัทฯ ทั้งนี้ บริษัทฯสามารถเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขโดยไม่ต้องแจ้ง
ให้ทราบล่วงหน้า

 

ราคารถและอัตราการผ่อนชำระ
บริษัท ราชธานีลิสซิ่ง จำกัด (มหาชน)

รหัสรุ่น
ชื่อรุ่น
ราคาขาย
เงินดาวน์
ยอดจัด
ไฟแนนซ์
อัตรา
ดอกเบี้ย
การค้ำ
ประกัน
ผ่อนชำระ (เดือน)
12
18
24
30
36
42
48
KLX250SAF/SBF KLX250 152500 47500 105000 10.00% Yes/No** 5250 6709 5250 - - - -
KLX250VAF/VBF D-Tracker250 152500 47500 105000 10.00% Yes/No** 5250 5250 5250 - - - -
EX250KAF/KBF Ninja 250 SE 147500 47500 100000 10.00% Yes/No** 9167 6389 5000 - - - -
ER650DAF/DBF ER-6n (ABS) 245000 80000 165000 6.50% Yes/No** 14645 10061 7769 6394 5478 - -
EX650DAF/DBF Ninja 650R (ABS) 257000 82000 175000 6.50% Yes/No** 15532 10671 8240 6782 5810 - -
KLE650DBF Versys (ABS) 285000 90000 195000 6.50% Yes/No** 17307 11890 9182 7557 6473 - -
VN900B9F Vulcan900Classic 460000 138000 320000 5.00% Yes/No** 28175 19231 14759 12075 10287 9009 8050
      184000 276000 5.00% Yes/No** 24150 16484 12650 10350 8817 7722 6900
VN900CAF Vulcan900Custom (SE) 485000 150000 335000 5.00% Yes/No** 29313 20001 15355 12563 10702 9373 8375

** อยู่ในการพิจารณาของบริษัทฯ

 

Kawasaki Big Bike
ราคารถและอัตราการผ่อนชำระ
กรุงศรี มอเตอร์ไซด์ เครดิต (บมจ. อยุธยา แคปปิตอล ออโต้ ลีส)

รหัสรุ่น
ชื่อรุ่น
ราคาขาย
เงินดาวน์
ยอดจัด
ไฟแนนซ์
อัตรา
ดอกเบี้ย
การค้ำ
ประกัน
ผ่อนชำระ (เดือน)
12
18
24
30
36
42
48
EX250KAF/KBF/KCF Ninja 250R (SE) 147,500 29,500 118,000 10% No - 7,540 5,900 4,920 4,265 - -
      22,100 125,400 10% Yes - 8,015 6,270 5,225 4,530 - -
EX650DAF/DBF Ninja 650R (ABS) 257,000 51,400 205,600 6.5% No - 12,540 9,685 7,970 6,825 - -
      38,500 218,500 6.5% Yes - 13,325 10,290 8,470 7,255 - -
EX650FCF Ninja 650R (ABS) 265,000 53,000 212,000 6.5% No - 12,930 9,985 8,215 7,040 - -
      39,700 225,300 6.5% Yes - 13,740 10,610 8,735 7,480 - -
KLX250SAF/SBF/SCF KLX250 152,500 30,500 122,000 10% No - 7,795 6,100 5,085 4,410 - -
      22,800 129,700 10% Yes - 8,290 6,485 5,405 4,685 - -
KLX250VAF/VBF/VCF D-Tracker 152,500 30,500 122,000 10% No - 7,795 6,100 5,085 4,410 - -
      22,800 129,700 10% Yes - 8,290 6,485 5,405 4,685 - -
KLE650DBF/DCF Versys (ABS) 285,000 57,000 228,000 6.5% No - 13,905 10,735 8,835 7,570 - -
      42,700 242,300 6.5% Yes - 14,775 11,410 9,390 8,045 - -
ER650DAF/DBF ER6n (ABS) 245,000 49,000 196,000 6.5% No - 11,955 9,230 7,595 6,510 - -
      36,700 208,300 6.5% Yes - 12,705 9,810 8,075 6,915 - -
ER650FCF ER6n (ABS) 250,000 50,000 200,000 6.5% No - 12,195 9,420 7,750 6,640 - -
      37,500 212,500 6.5% Yes - 12,960 10,010 8,235 7,055 - -
VN900C9F Vulcan Custom 460,000 92,000 368,000 4.5% No - 21,825 16,715 13,650 11,605 10,145 9,050
      69,000 391,000 4.5% Yes - 23,190 17,760 14,500 12,330 10,780 9,615
VN900CBF/CCFA Vulcan Custom Special Edition 485,000 97,000 388,000 4.5% No - 23,015 17,625 14,390 12,235 10,695 9,540
      72,700 412,300 4.5% Yes - 24,455 18,730 15,290 13,000 11,365 10,140
VN900BCFA Vulcan Classic Special Edition 485,000 97,000 388,000 4.5% No - 23,015 17,625 14,390 12,235 10,695 9,540
      72,700 412,300 4.5% Yes - 24,455 18,730 15,290 13,000 11,365 10,140
ZR1000DCF Z1000 585,000 117,000 468,000 4.5% No - 27,755 21,255 17,355 14,755 12,900 11,505
      87,700 497,300 4.5% Yes - 29,495 22,590 18,445 15,680 13,710 12,230

หมายเหตุ : ประกันชั้น 1 สำหรับบุคคลทั่วไป เงื่อนไขตามรางความคุ้มครอง
Kawasaki 125 CC

รหัสรุ่น
ชื่อรุ่น
ราคาขาย
เงินดาวน์
ยอดจัด
ไฟแนนซ์
อัตรา
ดอกเบี้ย
การค้ำ
ประกัน
ผ่อนชำระ (เดือน)
12
18
24
30
36
42
48
KLX125CAF/CBF/CCF KLX125 82,000 16,400 65,600 1.49% No 6,445 4,625 3,715 3,165 2,800 - -
      12,300 69,700 1.59% Yes 6,920 4,985 4,015 3,435 3,045 - -
KLX125DAF/DBF/DCF D-Tracker125 86,500 17,300 69,200 1.49% No 6,800 4,880 3,915 3,340 2,955 - -
      12,900 73,600 1.59% Yes 7,305 5,260 4,240 3,625 3,215 - -

หมายเหตุ
• D-Tracker 125/ KLX 125 ประกันครอบคลุมเฉพาะรถหาย ต่างจังหวัด 1 ปี 1,900 บาท กรุงเทพ 2 ปี 2,500 บาท
• อัตราดอกเบี้ยของ D-Tracker 125/ KLX 125 คำนวนเป็นอัตราดอกเบี้ยต่อเดือน
• ให้บริการสินเชื่อโดย บมจ.อยุธยา แคปปิตอล ออโต้ ลีส และขอสงวนสิทธิ์การพิจารณาสินเชื่อโดยอยู่ในเงื่อนไขและดุลยพินิจของบริษัทฯ
ทั้งนี้บริษัทฯ สามารถเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า