บริษัทผู้ให้เช่าซื้อ
 1. บริษัท ราชธานีลิสซิ่ง จำกัด (มหาชน)
     77/35-36 ชั้น 11 UP อาคารสินสาธรทาวเวอร์ ถนนกรุงธนบุรี แขวงคลองต้นไทร เขตคลองสาน กรุงเทพฯ 10600
     โทรศัพท์ : 0 2440 0844     แฟกซ์ : 0 2862 2010
     เวปไซต์ : http://www.ratchthani.com
 2. กรุงศรี มอเตอร์ไซด์ เครดิต (บมจ. อยุธยา แคปปิตอล ออโต้ ลีส)
     เลขที่ 87/1 อาคารแคปปิตอล ทาวเวอร์ ชั้น 3 และ เลขที่ 87/2 อาคารซี อาร์ ซี ทาวเวอร์ ชั้น 30 ออลซีซั่นส์ เพลส ถ.วิทยุ แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330
     โทรศัพท์ : 0 2740-7400
     เวปไซต์ : http://www.krungsriauto.com

เงื่อนไขการขออนุมัติสินเชื่อเช่าซื้อรถจักรยานยนต์

เงื่อนไข
บริษัท ราชธานีลีสซิ่ง จำกัด (มหาชน)
กรุงศรี มอเตอร์ไซด์ เครดิต (บริษัท อยุธยา แคปปิตอล ออโต้ลิส)
1.บุคคลค้ำประกัน:  ขึ้นอยู่กับบริษัทไฟแนนซ์ และเงินดาวน์   ขึ้นอยู่กับบริษัทไฟแนนซ์ และเงินดาวน์  
2.การประกันภัย :  คุ้มครองแบบชั้น 1 ตลอดอายุสัญญาเช่าซื้อโดยผู้เช่าซื้อเป็นผู้ชำระค่าเบี้ยประกัน
และสลักหลังยกผลประโยชน์ให้ไฟแนนท์โดยทำผ่านบจ.สยามซิตี้ประกันภัย
ต้องทำประกันภัยชั้น 1 ปีแรกทุกกรณี โดยทำผ่าน MSIG  
 3.ขอบเขตให้บริการ :    ครอบคลุม 54 จังหวัด ทั่วประเทศ  คลอบคลุมทั่วประเทศไทย 
4.เอกสารที่ลูกค้าต้องเตรียม:    
4.1 เช่าซื้อในนามบุคคล • สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน 3 ชุด
• สำเนาทะเบียนบ้าน 3 ชุด
• หนังสือรับรองเงินเดือนหรือสลิปเงินเดือน 1 ชุด
• Bank Statement ของบัญชีธนาคารที่ใช้ประจำย้อนหลัง 3 เดือน 1 ชุด 
• บัตรประชาชน
• ทะเบียนบ้าน
• เอกสารแสดงรายได้ที่ชัดเจน หรือ เอกสารดำเนินกิจการชัดเจน
เช่น Slip เงินเดือน, Book Bank ย้อนหลัง, ทะเบียนการค้า, โฉนดที่ดิน ฯลฯ
4.2 เช่าซื้อในนามนิติบุคคล ผู้เช่าซื้อ
• หนังสือรับรองบริษัทพร้อมวัตถุประสงค์ (อายุไม่เกิน 6 เดือน) 3 ชุด
• สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนและสำเนาทะเบียนของกรรมการ  ผู้มีอำนาจลงนาม อย่างละ 3 ชุด
• สำเนาทะเบียนบ้านของกรรมการผู้มีอำนาจลงนาม 3 ชุด
• Bank Statement ย้อนหลัง 3 เดือน 1 ชุด
ผู้ค้ำประกัน
• สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน 2 ชุด
• สำเนาทะเบียนบ้าน 2 ชุด
• หนังสือรับรองเงินเดือน หรือสลิปเงินเดือน 1 ชุด
• Bank Statement ย้อนหลัง 3 เดือน 1 ชุด
ผู้เช่าซื้อ
• หนังสือรับรองการจดทะเบียน อายุไม่เกิน 6 เดือน
• ต้องมีผู้ค้ำประกันทุกกรณี หากเช่าซื้อในนาม"บริษัทจำกัด" ต้องมีผู้ค้ำประกัน
โดยกรรมการที่มีรายชื่ออยู่ในหนังสือรับรอง แต่หากเป็น"ห้างหุ้นส่วนจำกัด"
ผู้ค้ำประกันต้องไม่ใช่หุ้นส่วนผู้จัดการ
• เอกสารอื่นๆ ใช้เหมือนกรณีเช่าซื้อในนามบุคคล
ผู้ค้ำประกัน
• ต้องมีผู้ค้ำประกันทุกกรณี  หากเช่าซื้อในนาม"บริษัท จำกัด" ต้องมีผู้ค้ำประกันโ
ดยกรรมการที่มีรายชื่ออยู่ในหนังสือรับรอง แต่หากเป็น"ห้างหุ้นส่วนจำกัด"
ผู้ค้ำประกันไม่ใช่หุ้นส่วนผู้จัดการ
หมายเหตุ :   1.มีผู้ค้ำทุกกรณี โดยผู้ซื้อหรือผู้ค้ำต้องเป็นเจ้าบ้าน
 2.กรณีเช่าซื้อต้องทำประกันภัยชั้น1
ให้บริการสินเชื่อโดยบมจ. อยุธยา แคปปิตอล ออโต้ ลีส
และขอสงวนสิทธิการพิจารณาสินเชื่อโดยอยู่ในเงื่อนไขและดุลยพินิจ 
ของบริษัทฯ ทั้งนี้ บริษัทฯสามารถเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขโดยไม่ต้องแจ้ง
ให้ทราบล่วงหน้า