price list

ราคาจำหน่ายรถจักรยานยนต์คาวาซากิ

เลือกรุ่นรถ :


หมายเหตุ: ราคาที่แจ้งข้างต้นรวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% แล้ว แต่ไม่รวมค่าจดทะเบียน, ค่าประกัน พ.ร.บ. และค่าใช้จ่ายอื่นๆ

ดาวน์โหลดตารางบำรุงรักษาตามระยะ

กรุณาระบุรุ่นรถและภาษาของเอกสาร